İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Politikası

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA POLİTİKASI

Misyon:
Geleceğe yön verecek yetenekleri besleyen nitelikli öğretim ve bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetleri üniversite çapında artırmak.

Vizyon:
Öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir üniversite olmak.

Amaç:
Araştırma başarımını artırmak; girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ilerlemek.

Hedefler: 
H1: Üniversitenin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini artırmak
H2:  Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluşunu ve gelişimini gerçekleştirmek; TTO bünyesinde tanımlı modüllerde tüm paydaşlara ihtiyaç duyacakları desteği sağlamak ve bunun sonucunda topluma hizmet etmek.
H3: Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamalarında üst sıralarda yer almak.
H4: Ar-ge ve yenilikçilik alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliği ve etkileşimleri geliştirmek.

Stratejiler:
S1. Öğretim elemanı başına Uluslararası endeksli dergilerde yayınlanan İKÜ adresli makale / kitap/kitapta bölüm (ders kitapları hariç) sayısının artırılması
S2. Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısının artırılması
S3. Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarının artırılması
S4. İKÜ adresli bilimsel yayınlara (makaleler, kitaplar, konferans tebliğleri) alınan atıf sayılarının artırılması
S5. Doktoralı mezun sayısının artırılması
S6. Önkuluçka, Kuluçka ve Hızlandırıcı merkezlerinin kurulması
S7. Toplumsal fayda sağlayacak Yaratıcı Endüstriler ve Sosyal Girişimcilik projeleri ve girişimlerin TTO çatısı altına dahil edilmesi
S8. Melek yatırımcı, KOSGEB vb. oluşumların TTO çatısı altında girişimcilerle buluşmalarını sağlamak ve etkileşimi artırmak 
S9. Fikri Sınai Hakları, patent ve lisanslama konusundaki farkındalığın artırılması için verilen eğitim sayısı, patent başvuru sürecinde FSMH Yönergesi uyarınca verilen destek sayısının artırılması.
S10. Başvurulan/Alınan patent ve lisans anlaşması sayısının artırılması
S11. Girişimcilerin TTO bünyesine dahil edilmesini sağlamak amacıyla çıkılan çağrıların sayısının artırılması 
S12. Ulusal/uluslararası destek projelerine yapılan başvuruların artırılması
S13. Proje yazımı, başvurusu  ve yönetimsel süreçlerde öğretim elemanlarına destek verilmesi ve destek sayısının artırılması
S14. Üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi eğitimi/sertifika programı sayısının artırılması
S15. Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TTO/TEKMER'lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısının artırılması 
S16. Üniversite öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun olanların teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TTO/TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısının artırılması
S17. Özel sektör, kamu kurumları, STK’lar ve organize sanayi bölgeleriyle iş birlikleri kurarak AR-GE projeleri geliştirmek
S18. Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının artırılması
S19. Sektörle yapılan kontratlı projelerin artırılması
S20. Projelerden üretilen yayın sayısının artırılması
S21. Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısının artırılması